Elektro-mekaniske leveranser til Statkraft

20.06.2019

Rainpower har av Statkraft blitt tildelt kontrakter for levering av elektro-mekanisk utstyr til to anlegg.

Løkaunet kraftverk, øverst i Nidelva, er et kraftverk fra 1926 som nå skal oppgraderes. Alt elektro-mekanisk utstyr i kraftstasjonen, med unntak av transformatoren, skal byttes ut med helt nytt utstyr. Dette innebærer også betydelige bygningsmessige arbeider. I tillegg til utstyret i kraftstasjonen skal også inntaksutstyret og deler av tilløpsrøret fornyes. Anlegget skal være idriftsatt i desember 2020.

Vesle Kjela kraftverk er et nytt kraftverk som Statkraft bygger i Vinje kommune i Telemark. Kraftverket bygges i fjell, og vil delvis benytte allerede eksisterende overføringstuneller som vannvei. Også her skal Rainpower levere elektro-mekanisk utrustning for kraftverket, og idriftsettelse skal skje i desember 2020.

Begge anleggene skal utstyres med vertikale Francisturbiner på ca. 9MW. Fallhøyde og vannføring for disse turbinene er tilnærmet like. Det vil derfor være betydelige synergier ved å levere utstyr til begge prosjektene.

English version

Rainpower has signed two contracts with Statkraft in Norway, for supply of electro-mechanical equipment to two power stations.

Løkaunet power station, located in the river of Nidelva, is an existing power station commissioned in 1926, which now shall be upgraded. All equipment in the powerhouse, except for the main transformer, will be replaced by new equipment. This also require significant civil works. Replacement of intake equipment and part of the penstock is also included in the supply. Commissioning will be completed by end of 2020.

Vesle Kjela is a new power station to be built by Statkraft. The power station is located in Telemark County, Norway. The power station will be built underground, and will utilize already existing tunnels as part of the water conduits. Rainpower shall supply full electro-mechanical equipment package, and commissioning is scheduled for December 2020.

Both power stations will be equipped with vertical Francis turbines. Output is approximately 9MW for both units. Head and flow for these units are almost similar, so there are significant synergies in supplying equipment to both power stations.